வெண்குன்றம் ஊராட்சியில் மழையின் காரணமாக கால்வாய் அடைப்பு சீர்செய்தல்

 வெண்குன்றம் ஊராட்சியில் மழையின் காரணமாக கால்வாய்  அடைப்பு  சீர்செய்தல்

புதியது பழையவை